Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні 2018 року

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
2533665,1
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
1815173,1
71,7
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
2305,0
0,1
Переробна промисловість
С
1812868,1
71,6
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
562312,8
22,2
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
46807,7
1,8
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
437442,4
17,3
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
24690,4
1,0
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
101455,8
4,0
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
73316,3
2,9
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
392729,6
15,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
700523,0
27,6
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
17969,0
0,7

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 06 Березня 2018