Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–квітень 2018 року

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
9972421,5
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
7502980,8
75,2
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
53475,3
0,5
Переробна промисловість
С
7449505,5
74,7
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
2202906,6
22,1
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
200757,7
2,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
1803840,7
18,1
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
67179,9
0,7
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
423793,7
4,2
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
277047,5
2,8
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
1627398,7
16,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2391546,8
24,0
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
77893,9
0,8

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Інформацію оновлено 05 Червня 2018