Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–серпні 2017 року

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
16743929,4
100
Добувна та переробна промисловість
B+C
13444943,2
80,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
96917,4
0,6
Переробна промисловість
С
13348025,8
79,7
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
4093234,5
24,4
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
321135,9
1,9
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
2928283,6
17,5
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
61561,1
0,4
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
92712,6
0,6
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
930626,0
5,6
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
408677,7
2,4
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
3116527,7
18,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
3167837,2
18,9
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
131149,0
0,8

 

Інформацію оновлено 06 Жовтня 2017