Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–серпні 2021 року

 
Код за
КВЕД-2010
Обсяг реалізованої
промислової продукції
(товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї
реалізованої
продукції
Промисловість
B+C+D+Е
26300222,5
100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C
21810539,7
82,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B
47505,2
0,2

Переробна промисловість

С
21763034,5
82,7

з неї

 
 
 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12
6390622,6
24,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15
675221,1
2,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18
6295753,4
23,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19
к
к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20
377026,4
1,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23
1487104,9
5,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25
495781,5
1,9

машинобудування

26-30
3355125,0
12,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D
4188602,8
16,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е
301080,0
1,1

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Інформацію оновлено 06 Жовтня 2021 p.