Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–вересні 2019 року

 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
22538216,5
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
19018480,1
84,4
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
82498,6
0,4
Переробна промисловість
С
18935981,5
84,0
з неї
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
5476958,3
24,3
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
539882,7
2,4
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
4152428,0
18,4
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
336279,2
1,5
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1426198,8
6,3
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
794009,0
3,5
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
4064642,8
18,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
3285944,3
14,6
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
233792,1
1,0

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 06 Листопада 2019 p.