Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–листопаді 2021 року

 
Код за
КВЕД-2010
Обсяг реалізованої
промислової продукції
(товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї
реалізованої
продукції
Промисловість
B+C+D+Е
38115755,0
100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C
31574237,8
82,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B
71884,3
0,2

Переробна промисловість

С
31502353,5
82,6

з неї

 
 
 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12
9096670,7
23,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15
913618,4
2,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18
9195446,0
24,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19
к
к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20
593703,0
1,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23
2126291,7
5,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25
762668,2
2,0

машинобудування

26-30
4585193,7
12,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D
6125429,8
16,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е
416087,4
1,1

к – Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Інформацію оновлено 10 Січня 2022 p.