Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–листопаді 2017 року

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
24208326,5
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
19711954,1
81,4
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
124644,0
0,5
Переробна промисловість
С
19587310,1
80,9
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
5994982,2
24,8
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
492377,6
2,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
4260431,5
17,6
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
93501,1
0,4
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
130871,2
0,5
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1468765,7
6,1
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
613155,7
2,5
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
4458418,3
18,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
4311349,1
17,8
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
185023,3
0,8
Інформацію оновлено 05 Січня 2018