Обсяг реалізованої промислової продукції
за видами діяльності у 2018 році

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
30885601,2
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
25343630,8
82,1
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
187756,4
0,6
Переробна промисловість
С
25155874,4
81,5
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
7575528,5
24,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
680031,9
2,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
5670093,3
18,4
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
185141,7
0,6
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1857685,9
6,0
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
973156,6
3,2
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
5377290,3
17,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
5291178,0
17,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
250792,4
0,8

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 06 Лютого 2019 p.