Придбавши видання, зазначені в каталозі, Ви матимете інформаційну базу для оцінки економічного і соціального становища області, а також міст обласного значення і районів. Така інформація необхідна при підготовці управлінських рішень, розробці різноманітних програм тощо. Корисною вона буде науковцям, викладачам і студентам в їх наукових дослідженнях і навчальному процесі.

Звертаємо увагу, що спеціалістами ГУС на замовлення користувача можуть проводитись статистичні спостереження чи підготовка інформації не передбачених планом державних статистичних робіт; підготовка тематичних статистичних оглядів; надання консультативно-методичних послуг тощо.

Тож, сподіваємося на тісну співпрацю з Вами.адреса: 43025, м.Луцьк, вул. Шопена, 12

факс: 78-56-71

електронна пошта: lutsk@lutsk.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua


Телефони для довідок: 78-51-64, 28-26-53

Кімнати 62, 63, 64а


СИМВОЛИ:

– паперовий примірник
– електронна версія
– розміщується на веб-сайті Головного управління


У каталозі вміщено перелік статистичних бюлетенів, збірників, буклетів, економічних доповідей, що міститимуть інформацію про соціально-економічний стан області, міст обласного значення і районів.

Вказані матеріали готуватимуться за даними розробки річної звітності за 2017 рік і поточної звітності у 2018 році.

 • Статистичний збірникце видання, які готуються за річними даними статистичних спостережень та найбільш повно характеризують ті чи інші соціально-економічні явища. Основні показники статистичних збірників наводяться у динаміці за попередні роки, мають річну або більшу (три, п'ять років) періодичність. Статистичні збірники, подані у вигляді табличного матеріалу, можуть уміщувати методологічні пояснення, аналітичний та графічний матеріал. Статистичні збірники поділяються на комплексні, галузеві та тематичні.

 • Бюлетень видання, викладені у вигляді табличного матеріалу, що вміщують оперативну періодичну статистичну інформацію, яка характеризує соціально-економічний розвиток регіону. Статистичні бюлетені можуть уключати короткострокову динаміку основних показників (один-два роки), методологічні пояснення та графічний матеріал.

 • Економічна доповідьце інформаційно-аналітичні матеріали, які вміщують оперативну та/або періодичну статистичну інформацію, подаються у вигляді тексту і можуть бути доповненими таблицями та діаграмами. Доповіді всебічно характеризують соціально-економічне становище регіону, стан конкретної галузі або напряму розвитку економіки.

 • Буклет рекламне видання або довідник на одному аркуші, який складається паралельними згинами й не потребує розрізування під час читання.


  Ці видання направляються замовнику при поданні ним Головному управлінню статистики гарантійного листа про оплату і оформленні договору. В гарантійному листі необхідно вказувати банківські реквізити організації-замовника, що буде отримувати інформацію, вид доставки (поштою або отримувати в Головному управлінні статистики), перелік необхідної інформації і кількість примірників.
  I. Багатогалузева статистична інформація

  Комплексні статистичні публікації
  Каб. № 62, 63, 64а

  Статистичний збірник Статистичний щорічник Волинь 2017

  Щорічник пропонує Вашій увазі широкий спектр статистичних показників про соціально-економічне становище області у 2017 році порівняно з попередніми роками, що дає можливість відстежувати динаміку і структурні зміни в економіці і соціальній сфері.

  Інформація розподілена за сферами суспільного життя та основними видами економічної діяльності: населення, його зайнятість та доходи, освіта, медичне обслуговування, культура, промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, торгівля і послуги, та інші. Окремо виділена інформація про ціни і тарифи та розвиток підприємництва. Значна кількість показників публікується по містах і районах.

  Наведено співставлення окремих показників соціально-економічного розвитку з загальнодержавними та даними регіонів країни.
  До всіх розділів надані короткі методологічні пояснення. Для наочності в щорічнику вміщено графіки і діаграми.

  Липень

  450-500 стор.

  Статистичний бюлетень Соціально–економічне становище Волинської області

  Містить широкий вибір статистичних показників про соціальний та економічний стан Волинської області в розрізі районів, видів економічної діяльності.

  Щомісячно

  60-120 стор.  Економічна доповідь       Про соціально-економічне становище області Видання містить текстовий і табличний матеріал, сформований за наступними розділами: демографічна ситуація, зайнятість та безробіття, доходи населення, соціальний захист, пенсійне забезпечення населення, правосуддя та злочинність, внутрішня торгівля, капітальні інвестиції, сільське господарство, промисловість, будівництво, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, діяльність підприємств, споживчі ціни, тощо. Щомісячно

  125-175 стор.

  Економічна доповідь        Про соціально-економічне становище міста Луцька Видання містить текстовий і табличний матеріал, сформований за наступними розділами: демографічна ситуація, зайнятість та безробіття, доходи населення, соціальний захист, пенсійне забезпечення, правосуддя та злочинність, капітальні інвестиції, промисловість, будівництво, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність, сфера послуг, діяльність підприємств, споживчі ціни, тощо. Щоквартально

  50-70 стор.

  Буклет

  Волинь – 2017

  Лютий


  ІІ. Демографічна та соціальна статистика

  Доходи та умови життя
  Каб. № 71

  Буклет

  Самооцінка домогосподарствами Волинської області рівня матеріальної забезпеченості

  Липень


  Населені пункти та житло
  Каб. № 81, 83

  Статистичний бюлетень Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та надання населенню субсидій Містить інформацію в розрізі регіонів області про стан оплати населенням житлово-комунальних послуг, призначення населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, індекси споживчих цін на комунальні послуги. Щоквартально  18 стор.


  Населення та міграція
  Каб. № 81, 83

  Статистичний збірник Демографічний щорічник «Населення Волинської області-2017» Наводяться дані про чисельність наявного населення, його розміщення на території області, статево-віковий склад постійного населення, шлюби, розлучення, народжуваність, смертність за причинами, захворюваність та міграційний рух населення.

  Вересень

  106 стор.

  Еспрес–бюлетень       Основні демографічні показники Волинської області Містить дані про чисельність наявного та постійного населення в містах і районах області, підсумки природного та міграційного руху населення.

  Щомісячно

  20 стор.


  Ринок праці
  Каб. № 83, 81

  Статистичний збірник

  Праця Волині

  Представлена інформація про середньооблікову кількість працівників, рівень заробітної плати та стан її виплати, мобільність робочої сили, використання робочого часу, укладання колективних договорів та умови праці на підприємствах, в установах та організаціях. Матеріал представлений за ряд років, за видами економічної та промислової діяльності, в розрізі міст та районів, окремі показники за організаційними формами суб’єктів економіки. Для порівняння основні показники наведено в середньому в Україні та сусідніх областях. Травень

  110 стор.

  Статистичний бюлетень

  Праця в області

  Містить інформацію про середньооблікову кількість штатних працівників, фонд оплати праці, середню номінальну заробітну плату за видами економічної діяльності, заборгованість з виплати зарплати за видами економічної діяльності та в розрізі міст і районів. Щомісячно

  42 стор.

  Статистичний бюлетень

  Праця Волині

  Містить інформацію про середньооблікову кількість працівників, структуру фонду оплати праці, середньомісячну номінальну заробітну плату, заборгованість з виплати зарплати, індекси заробітної плати та споживчих цін, використання робочого часу та рух робочої сили, кількість зареєстрованих безробітних. Матеріал представлений за видами економічної та промислової діяльності, в розрізі міст та районів. Щоквартально

  52 стор.


  Соціальний захист
  Каб. № 83, 81

  Статистичний збірник

  Жінки і чоловіки Волині

  У гендерному аспекті за ряд років представлені основні демографічні показники, дані про захворюваність, здобуття освіти, підготовку фахівців, розподіл населення за економічною активністю, зайнятість населення за видами економічної діяльності, середньомісячну номінальну заробітну плату штатних працівників, злочинність. Для порівняння основні показники наведено в середньому в Україні та сусідніх областях. Серпень

  66 стор.

  Статистичний збірник

  Діти, жінки, сім’я

  Видання містить за ряд років основні соціально-економічні та демографічні дані, показники про зайнятість, доходи та витрати населення, житлові умови, стан здоров’я і медичне обслуговування дітей та жінок, освіту і виховання, культуру та відпочинок, злочинність, соціальний захист. Окремі показники наведено в середньому в Україні та західних регіонах. Вересень

  111 стор.


   ІІI. Економічна статистика

  Економічна діяльність


  Будівництво
  Каб. № 66, 65

  Статистичний збірник

  Інвестиційна та будівельна діяльність в області

  Містить інформацію за 2010–2017 роки про фактично освоєні обсяги капітальних інвестицій, структуру і джерела їх фінансування, розподіл за видами економічної діяльності; прийняття в експлуатацію виробничих потужностей, житла та об’єктів соціальної сфери; діяльність будівельних підприємств.
  Показники у збірнику наведено в цілому по області та у розрізі районів та міст обласного значення. Видання складається з розділів, які містять аналітичний, табличний та графічний матеріали.

  ІІ квартал

  50 стор.

  Статистичний бюлетень

  Виконання будівельних робіт підприємствами області

  Містить інформацію про обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у районах і містах обласного значення; індекси будівельної продукції за видами; розподіл обсягів будівельних робіт за характером будівництва; середні ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві. Щоквартально

  18 стор.

  Статистичний бюлетень     Прийнято в експлуатацію житлових та нежитлових будівель, споруд та потужностей Містить інформацію про прийняття в експлуатацію окремих об’єктів соціальної сфери та житла, нежитлових будівель, інженерних споруд та потужностей у розрізі районів і міст обласного значення. Щоквартально

  І квартал (річний)

  20 стор.

  Буклет

  Житлове будівництво на Волині

  Березень


  Внутрішня торгівля
  Каб. № 84, 85

  Статистичний бюлетень

  Роздрібна торгівля в області

  Містить дані про основні показники роздрібної торгівлі області, роздрібний товарооборот підприємств за видами економічної діяльності та у містах і районах, товарну структуру роздрібного товарообороту підприємств, продаж продовольчих товарів у натуральному та вартісному вимірі у містах і районах, продаж товарів виробництва України, капітальні інвестиції, кількість та заробітну плату працівників. Щоквартально

  31 стор.

  Річний (травень)

  48 стор.

  Статистичний бюлетень

  Оптова торгівля в області

  Містить дані про продаж і запаси товарів в оптовій торгівлі в розрізі товарних груп, товарну структуру оптового товарообороту, продаж окремих товарів, структуру оптового товарообороту у містах і районах, капітальні інвестиції у розвиток підприємств оптової торгівлі, експорт-імпорт окремих видів товарів.

  Щоквартально

  Річний (травень)

  18 стор.

  Експрес-бюлетень

  Роздрібна торгівля в розрізі міст і районів

  Містить дані про основні показники роздрібної торгівлі, товарну структуру роздрібного товарообороту підприємств, продаж товарів виробництва України. Щоквартально

  Річний (травень)

  18 стор.


  Діяльність підприємств
  Каб. № 84, 85

  Статистичний збірник Діяльність суб’єктів господарювання області Вміщує інформацію щодо кількості підприємств, обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг), кількості працівників, фінансових результатів та рентабельності підприємств за видами економічної діяльності, у містах і районах, основних показників діяльності промислових підприємств за 2012-2017 роки. В окремий розділ виділено основні показники діяльності підприємств за регіонами України. ІV квартал

  70 стор.

  Статистичний збірник

  Діяльність великого, середнього, малого та мікропідприємництва

  Вміщує інформацію про основні статистичні показники, які характеризують стан та тенденції розвитку великих, середніх, малих та мікропідприємств області, а саме, щодо кількості підприємств, обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг), зайнятості та оплати праці, фінансових результатів та рентабельності підприємств, основних показників діяльності фізичних осіб-підприємців, основних показників діяльності підприємств за регіонами України у 2017 році. Окремі показники наведено в ретроспективі за 2010-2017 роки. ІV квартал

  158 стор.

  Статистичний збірник

  Основні фінансові показники підприємств області

  Вміщує статистичну інформацію про фінансові результати, рентабельність, активи та власний капітал в розрізі видів економічної діяльності та регіонів. Окремим розділом подається діяльність промислових підприємств. ІІІ квартал

  109 стор.

  Статистичний бюлетень

  Основні фінансові показники діяльності великих і середніх підприємств області

  Вміщує статистичну інформацію про фінансові результати, рентабельність, активи та власний капітал в розрізі видів економічної діяльності та регіонів, діяльність промислових підприємств.

  Щоквартально

  90 стор.

  Статистичний бюлетень Основні фінансові показники великих і середніх підприємств м.Луцька Вміщує інформацію про фінансові результати, рентабельність, активи та власний капітал, в розрізі видів економічної діяльності, діяльність промислових підприємств м.Луцька.

  Щоквартально

  річний

  62 стор.

  Буклет

  Бізнес Волині

  Серпень


  Енергетика
  Каб. № 85

  Статистичний збірник

  Паливно-енергетичні ресурси Волині

  Містить статистичні дані щодо видобутку і виробництва палива та енергії, використання палива та енергії підприємствами та організаціями, обсяги використання палива та енергії за видами економічної діяльності, у містах і районах області, в регіонах України, реалізації населенню палива у містах і районах.

  Аналітичний матеріал доповнено графіками та діаграмами.

  Червень

  50 стор.


  Капітальні інвестиції
  Каб. № 66, 65

  Статистичний бюлетень

  Капітальні інвестиції

  Містить інформацію про обсяги капітальних інвестицій за джерелами фінансування, видами економічної діяльності, за окремими видами матеріальних активів; наведена структура капітальних інвестицій; кількість працівників та фонд оплати праці за видами економічної діяльності.

  Щоквартально

  І квартал (річний)

  12 стор.


  Навколишнє середовище
  Каб. № 78

  Статистичний збірник

  Довкілля Волині

  Містить інформацію про стан навколишнього природного середовища, вплив господарської діяльності на нього, наявність та використання природних ресурсів, витрати на охорону навколишнього природного середовища за 2010–2017 роки.

  Інформація представлена в цілому по області, а також за районами та містами обласного значення. Ряд показників наведений у розрізі видів економічної діяльності.

  ІІ квартал

  170 стор.

  Статистичний бюлетень Навколишнє середовище м.Луцька Містить дані за 2000, 2005, 2010, 2013–2017 роки про стан атмосферного повітря, використання водних ресурсів, поводження з відходами та економічний механізм природокористування. Наведена інформація щодо підприємств найбільших забруднювачів навколишнього середовища.

  ІІ квартал (річний)

  26 стор


  Послуги
  Каб. № 66, 65

  Статистичний бюлетень Діяльність підприємств сфери послуг області Містить інформацію про кількість підприємств, обсяги реалізованих послуг всім категоріям споживачів у розрізі районів та міст обласного значення, за видами економічної діяльності, а також основні показники зовнішньої торгівлі послугами . Щоквартально

  18 стор.

  Статистичний бюлетень Реалізація послуг підприємствами м.Нововолинська Містить інформацію про кількість підприємств, обсяги реалізованих послуг всім категоріям споживачів, основні показники зовнішньої торгівлі послугами в області та     м. Нововолинську. Показники наведені в цілому по м.Нововолинську та за видами економічної діяльності, а також по області і в розрізі регіонів.

  Щоквартально

  15 стор.

  Буклет

  Сфера послуг області

  Березень


  Промисловість
  Каб. № 66, 65

  Статистичний збірник

  Промисловість Волині

  Містить дані, що характеризують динаміку промислового виробництва у 2013–2017 роках. Наведена інформація про основні показники розвитку промисловості області, капітальні та іноземні інвестиції за видами промислової діяльності, фінансові результати роботи промислових підприємств, рівень та стан виплати заробітної плати, а також статистичні показники регіонів України. ІІІ квартал

  60 стор.

  Статистичний збірник Наукова та інноваційна діяльність на Волині Містить інформацію, що характеризує сучасний стан наукової та інноваційної діяльності, підготовку наукових кадрів, створення та використання передових технологій в області, включено дані інших областей. ІV квартал

  40 стор.

  Статистичний бюлетень

  Промисловість Волині

  Містить дані про індекси промислової продукції, випуск продукції в натуральному виразі, реалізацію продукції, обсяг замовлень на виробництво промислової продукції, фінансовий стан підприємств, показники інвестиційної діяльності, рівень та стан виплати заробітної плати. Щомісячно

  27 стор.

  Буклет

  Легка промисловість Волині

  Червень


  Сільське, лісове та рибне господарство
  Каб. № 78

  Статистичний збірник Сільське господарство Волині Вміщено інформацію про соціально-економічний стан сільського господарства області та в районах за 2010–2017 роки. Зокрема, про місце сільського господарства в економіці області, чисельність працюючих, інвестиції в основний капітал та іноземні інвестиції. Відображено показники, що характеризують ресурсні можливості сільського господарства, обсяги та ефективність виробництва, реалізації та споживання сільськогосподарської продукції та інше. ІІІ квартал

  173 стор.

  Статистичний бюлетень Виробництво продукції тваринництва Вміщено дані про виробництво продуктів тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин.

  Щомісячно

  30 стор.

  І квартал (річний)

  68 стор.

  Статистичний бюлетень Реалізація продукції сільського господарства сільсько-господарськими підприємствами Наведені дані про обсяги та середні ціни реалізації за всіма напрямами основних видів продукції сільськогосподарськими підприємствами, дані про обсяги продукції, переробленої на своїх потужностях та переданої для перероблення на давальницьких засадах, а також про продукцію, яка зберігається безпосередньо в підприємстві (власної та прийнятої на зберігання) на кінець звітного періоду. Щомісячно, крім січня

  26 стор.

  І квартал (річний)

  45 стор.

  Статистичний бюлетень  Збирання врожаю сільськогосподарських культур Вміщено дані щодо розмірів зібраних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур, плодоягідних насаджень. Дані наведено за категоріями господарств у цілому по області та в сільськогосподарських підприємствах за районами.

  Щомісячно

  (серпень-листопад)

  22 стор.

  Статистичний бюлетень  Надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займаються їх зберіганням та переробкою Статистичний бюлетень складається з двох розділів.

  I розділ складено на підставі даних двох державних статистичних спостережень: за формами №21-заг «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» та №1-зерно «Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання», яку подають підприємства, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання зернових та олійних культур.

  Цей розділ містить динаміку загальної наявності зернових та олійних культур у сільськогосподарських підприємствах і підприємствах, що займалися їхньою переробкою та зберіганням.

  ІI розділ складено на підставі лише даних державного статистичного спостереження за формою №1-зерно. Він містить дані про обсяги та середні ціни купівлі зернових та олійних культур підприємствами, що займалися їхнім прийманням на зберігання та переробкою в цілому по області.

  Щомісячно

  25 стор.

  Статистичний бюлетень Посівні площі сільськогосподарських культур Містить дані про розміри посівних площ основних сільськогосподарських культур за категоріями господарств в цілому по області та в сільськогосподарських підприємствах у районах. ІІІ квартал (річний)

  33 стор.

  Статистичний бюлетень Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів та ягід  у 2017 році

  Наведено дані про посівні і зібрані площі, виробництво та урожайність сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств в цілому по області за 2000–2017 роки та в сільськогосподарських підприємствах в розрізі районів за 2017 рік. ІІ квартал

  (річний)

  60 стор.

  Статистичний бюлетень Посівні площі озимих культур

  Вміщено дані щодо розмірів посівних площ озимих культур за категоріями господарств у цілому по області та в сільськогосподарських підприємствах за районами.

  ІV квартал

  (річний)

  10 стор.

  Статистичний бюлетень Витрати на виробництво продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах у 2017 році Вміщено дані про основні економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств в цілому в області та в розрізі районів. ІІ квартал

  (річний)

  42 стор.

  Статистичний бюлетень Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільськогосподарських підприємствах Статистичний бюлетень вміщує підсумок державного статистичного спостереження за формою №10-мех "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 2017 році".

  Видання складається з трьох розділів: "Техніка та енергетичні потужності в сільськогосподарських підприємствах", "Рух сільськогоспо-дарської техніки" і "Техніка та енергетичні потужності в сільсько-господарських підприємствах у районах".

  ІІ квартал

  (річний)

  42 стор.

  Статистичний бюлетень Продукція сільського господарства Містить дані про обсяги продукції сільського господарства за 1990, 1995, 2000, 2015-2017рр. у постійних цінах 2010р. Показники наведені в цілому по області, в розрізі районів, основних галузей сільського господарства – рослинництва і тваринництва, категорій виробників – сільськогосподарських підприємств, включаючи фермерські господарства, та господарств населення.

  ІІ квартал (річний)

  42 стор.

  Статистичний бюлетень Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогоспо-дарських культур Підготовлено на основі звітів сільськогосподарських підприємств за формою №9-б-сг “Звіт про внесення мінеральних та органічних добрив, проведення вапнування і гіпсування ґрунтів”, що мають більше 100 га сільськогосподарських угідь. У бюлетені наведено основні показники внесення мінеральних та органічних добрив у динаміці за 2000, 2005, 2010–2017 роки. І квартал

  (річний)

  70 стор.

  Статистичний бюлетень Кількість сільськогосподарських тварин в усіх категоріях господарств Статистичний бюлетень складається з двох розділів. І розділ містить дані про кількість сільськогосподарських тварин в усіх категоріях господарств області в динаміці за ряд років. У ІІ розділі наведена інформація у розрізі районів у сільськогосподарських підприємствах станом на 1 січня 2018 і 2017 років. І квартал

  (річний)

  23 стор.

  Економічна доповідь

  Аграрний комплекс Волині

  Містить аналіз галузі: склад та виробництво сільськогосподарської продукції, інвестиції в сільське господарство, зміни у землекористуванні, ринок аграрної продукції, економічну ефективність виробництва сільськогосподарської продукції та інше.

  Травень


  Транспорт
  Каб.№ 66, 65

  Статистичний збірник

  Транспорт та зв’язок Волині

  Містить інформацію, що характеризує діяльність підприємств транспорту, пошти та зв’язку у 2010–2017 роках. Наведені дані про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, основні показники діяльності підприємств зв’язку та електротранспорту. Наведена інформація про капітальні інвестиції, фінансові результати діяльності, експорт-імпорт транспортних послуг, середньооблікову кількість та середньомісячну заробітну плату працівників, наведені зіставлення основних показників з даними регіонів України. ІІІ квартал

  50 стор.

  >
  Статистичний бюлетень

  Основні показники роботи автотранспорту області

  Містить інформацію про обсяги вантажних та пасажирських перевезень, вантажооборот (пасажирооборот) автотранспортних підприємств у розрізі районів і міст обласного значення, а також  індекси споживчих цін на паливо і мастила та послуги автодорожнього пасажирського транспорту.

  Щоквартально

  10 стор.

  Статистичний бюлетень

  Основні показники роботи підприємств зв’язку області

  Містить дані про доходи від надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг, послуг фіксованого телефонного зв’язку та Інтернет-послуг. Наведена інформація про засоби телефонного зв’язку та продукцію зв’язку; розмір середньої заробітної плати, рівень використання робочого часу на підприємствах пошти та зв’язку.

  Щоквартально

  12 стор.

  Буклет

  Автомобільний транспорт Волині

  Червень


  Туризм
  Каб. № 83

  Буклет

  Туристична діяльність на Волині

  Травень

  Зовнішньоекономічна діяльність


  Зовнішня торгівля товарами та послугами
  Каб. № 84, 85

  Статистичний збірник Зовнішньоекономічна діяльність підприємств Волинської області Наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами підприємств Волинської області та іноземні інвестиції, що надійшли в область за 2000, 2005, 2010–2017 роки. Статистична інформація подається за країнами світу, структурою, регіонами області та країни. У збірнику відображені дані про експорт-імпорт окремих видів товарів в кількісному і вартісному виразі, вміщено інформацію про експорт-імпорт давальницької сировини і продукції, виготовленої з неї. Окремим розділом виділено показники, що характеризують зовнішньоекономічні відносини з країнами Європейського Союзу. Матеріал доповнено графіками та діаграмами.

  Червень

  84 стор.

  Статистичний бюлетень Зовнішньоекономічна діяльність Волинської області Містить дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами в розрізі країн світу, груп товарів, видів послуг у містах і районах області; інформацію про прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіку області, виробництво основних видів промислової продукції.

  Щоквартально

  Річний (березень)

  34 стор.

  Статистичний бюлетень Зовнішньоекономічна діяльність в містах і районах Містить дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами в розрізі країн світу, груп товарів, видів послуг; інформацію про прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у містах і районах. Щоквартально

  Річний (березень)

  20 стор.

  Буклет

  Зовнішньоекономічна діяльність  підприємств області з країнами Євросоюзу

  Квітень


  Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
  Каб. № 66, 65

  Статистичний бюлетень

  Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

  Містить інформацію про прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу, за видами економічної діяльності. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у районах і містах обласного значення, а також основні показники зовнішньої торгівлі товарами та послугами. Щоквартально

  І квартал (річний)

  28 стор.


  Національні  рахунки
  Каб. № 85

  Статистичний збірник

  Доходи і витрати населення Волині

  Містить інформацію про доходи і витрати населення Волинської області у 2012-2017роках, доходи та витрати населення за регіонами України у 2017 році, структуру доходів і витрат населення. У збірнику наводяться дані про доходи та витрати в розрахунку на одного жителя.

  ІІІ квартал

  28 стор.

  Статистичний збірник Валовий регіональний продукт і валова додана вартість Волині Містить інформацію про валовий регіональний продукт і валову додану вартість за 2012-2016 роки по регіонах України, розраховані виробничим методом; випуск, валову додану вартість в розрізі видів економічної діяльності. Матеріал доповнено графіками та діаграмами. ІІ квартал

  45 стор.

  Економічна доповідь

  Доходи і витрати населення Волині у 2016 році

  В доповіді проаналізовано доходи і витрати населення області, їх структуру, заощадження населення, наявний та реальний дохід у 2017 році, наводяться порівняння з попередніми періодами, сусідніми областями, загальнодержавним рівнем. Травень


  Ціни
  Каб. № 75

  Статистичний бюлетень

  Індекси споживчих цін у Волинській області

  Містить дані щодо індексів споживчих цін в країні і області, середні ціни і тарифи на споживчі товари і послуги, індекси реальної і номінальної заробітної плати.

   

   

  Щоквартально

  річний (січень)

  20 стор.

   

  Інформацію оновлено 09 Січня 2018